กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 (นายกรัฐมนตรี) (ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามบทเฉพาะกาล)

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 (นายกรัฐมนตรี) (ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามบทเฉพาะกาล)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) National Farmers Council Act, B.E. 2553
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16-11-2553
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 17-11-2553
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: เกษตรกรรม
หมวดหมู่ย่อย: เกษตรกรรม
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://web.krishttp://web.kris... (ภาษา: Th)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5-05-2563