กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Chambers of Commerce Act, B.E. 2509
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26-04-2509
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 27-04-2509
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การค้า การพาณิชย์
หมวดหมู่ย่อย: ธุรกิจ การค้าขาย
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://web.krishttp://web.kris... (ภาษา: Th)
    2) http://app-thcahttp://app-thca... (ภาษา: Th)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) Reference link:
    1) http://www.dbd.http://www.dbd....
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29-05-2560