กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Agricultural Standards Act, B.E. 2551
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22-02-2551
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 20-08-2551
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: เกษตรกรรม
หมวดหมู่ย่อย: เกษตรกรรม
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.acfshttp://www.acfs... (ภาษา: Th)
    2) พรบ.มพรบ.ม... (ภาษา: Th)
    3) http://www.krishttp://www.kris... (ภาษา: En)
    4) http://www.krishttp://www.kris... (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18-03-2562