กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Industrial Product Standards Act, B.E. 2511 (1968)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31-12-2511
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 1-01-2512
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: อุตสาหกรรม
หมวดหมู่ย่อย: มาตฐานอุตสาหกรรม
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://app-thcahttp://app-thca... (ภาษา: Th)
    2) http://web.krishttp://web.kris... (ภาษา: Th)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) Reference link:
    1) http://www.thaihttp://www.thai...
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
      - แปลโดย: Thailand Law Forum
      - วันที่เผยแพร่: 22-01-2010
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28-11-2559