กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Agricultural Economics Act of B.E. 2522
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23-03-2522
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 24-03-2522
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: เกษตรกรรม
หมวดหมู่ย่อย: เกษตรกรรม
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://app-thcahttp://app-thca... (ภาษา: En)
    2) http://thailawshttp://thailaws... (ภาษา: En)
    3) http://www.krishttp://www.kris... (ภาษา: En)
    4) http://www.krishttp://www.kris... (ภาษา: En)
    5) http://www.krishttp://www.kris... (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) Reference link:
    1) http://thailawshttp://thailaws...
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
      - แปลโดย: thailaws.com
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18-03-2562