กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Bank of Thailand Act, B.E. 2485
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5-05-2485
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 5-05-2485
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: ยังไม่ได้เลือกกลุ่มหมวดหมู่
หมวดหมู่ย่อย: ยังไม่ได้เลือกหมวดหมู่ใดๆ
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://web.krishttp://web.kris... (ภาษา: Th)
    2) http://app-thcahttp://app-thca... (ภาษา: Th)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) Reference link:
    1) https://www.bothttps://www.bot...
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29-11-2559