กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Official Information Act, B.E. 2540 (1997)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10-10-2540
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 10-01-2541
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การสื่อสารมวลชน
หมวดหมู่ย่อย: สื่อมวลชนและการสื่อสาร
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • ไม่ปรากฎผู้รักษาการ/ไม่มีผู้รักษาการ (ไทย)
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://app-thcahttp://app-thca... (ภาษา: Th)
    2) http://web.krishttp://web.kris... (ภาษา: Th)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) Reference link:
    1) http://www.oic.http://www.oic....
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
      - แปลโดย: O.I.C
    2) http://www.oic.http://www.oic....
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
      - แปลโดย: O.I.C
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28-11-2559