กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Price of Goods and Services Act, B.E. 2542(1999)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย (ไม่ระบุ)
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน -
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: ยังไม่ได้เลือกกลุ่มหมวดหมู่
หมวดหมู่ย่อย: ยังไม่ได้เลือกหมวดหมู่ใดๆ
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • ไม่ปรากฎผู้รักษาการ/ไม่มีผู้รักษาการ (ไทย)
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://app-thcahttp://app-thca... (ภาษา: En)
    2) http://thailawshttp://thailaws... (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) Reference link:
    1) http://thailawshttp://thailaws...
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
      - แปลโดย: thailaws.com
    2) http://thailawshttp://thailaws...
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
      - แปลโดย: thailaws.com
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28-11-2559