กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Provident Fund Act,B.E. 2530
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7-12-2530
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 8-12-2530
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การเงิน การคลัง และภาษี
หมวดหมู่ย่อย: ภาษีและรายได้
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://app-thcahttp://app-thca... (ภาษา: Th)
    2) http://app-thcahttp://app-thca... (ภาษา: Th)
    3) http://web.krishttp://web.kris... (ภาษา: Th)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) Reference link:
    1) http://www.thaihttp://www.thai...
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
      - แปลโดย: Isaan law
    2) http://www.thaihttp://www.thai...
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
      - แปลโดย: Isaan law
    3) http://www.thaihttp://www.thai...
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
      - แปลโดย: Isaan law
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9-12-2559