กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายแรงงาน

ประเทศ กัมพูชา
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายแรงงาน
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Labour Law
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ច្បាប់សី្តពី ការងារ
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10-01-2540
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 13-03-2540
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: แรงงานและสวัสดิการสังคม
หมวดหมู่ย่อย: แรงงาน
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • ไม่ปรากฎผู้รักษาการ/ไม่มีผู้รักษาการ (กัมพูชา)
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.ilo.http://www.ilo.... (ภาษา: En)
    2) http://www.ilo.http://www.ilo.... (ภาษา: En)
    3) https://drive.ghttps://drive.g... (ภาษา: Kh)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30-04-2563