กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

activity no.20

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 2/2564

2 กันยายน 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อ่านต่อ)
activity no.19

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 1/2564

19 สิงหาคม 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อ่านต่อ)
activity no.18

การจัดประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

1 เมษายน 2564
คณะทำงานจัดทำข้อมูลการเปรียบเทียบกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน ในคณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาศึกษาข้อมูลการเปรียบเทียบ (อ่านต่อ)
activity no.17

การจัดประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

18 มีนาคม 2564
คณะทำงานจัดทำข้อมูลการเปรียบเทียบกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน ในคณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ได้ร่วมกันพิจารณาความคืบหน้าของ (อ่านต่อ)
activity no.16

การจัดประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

15 มีนาคม 2564
คณะอนุกรรมการ​พัฒนา​ฐานข้อมูล​กฎหมายในกลุ่ม​อาเซียน​ ได้มีการดำเนินการจัดประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)​ เพื่อซักซ้อมการนำเข้าข้อมูล​กฎหมายอาเซียน​ในฐานข้อมูล​กฎหมาย​อาเซียน (อ่านต่อ)
activity no.15

การดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน

2 มีนาคม 2564
การดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ได้ตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนและคณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน (อ่านต่อ)
activity no.14

การเสวนาวิชาการด้านการวิจัยในบริบทประชาคมอาเซียน เรื่อง ความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและวัฒนธรรม

18 กันยายน 2563
ร้อยตำรวจเอกหญิง วิรัญญา ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ได้มอบหมายให้นายนรมิตร คุณโลกยะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ในการหารือกับผู้แทนศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (อ่านต่อ)
activity no.13

ปาฐกถาพิเศษและเสวนา เรื่อง การบูรณาการข้อมูลกฎหมายกับการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในยุคดิจิทัล

3 ตุลาคม 2561
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการปาฐกถาพิเศษและเสวนา เรื่อง “การบูรณาการข้อมูลกฎหมายกับการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในยุคดิจิทัล” (อ่านต่อ)
activity no.12

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การสนับสนุนและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน และการจัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มเซียน”

17 มกราคม 2561
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาซียน ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มเซียน” (อ่านต่อ)
activity no.11

พิธีเปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน asean-law.senate.go.th อย่างไม่เป็นทางการ

6 มิถุนายน 2560
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีเปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน “asean-law.senate.go.th” อย่างไม่เป็นทางการ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง (อ่านต่อ)
activity no.10

ประชุมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับจัดทำอินโฟกราฟิกด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

8 กันยายน 2559
ณ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในรูปแบบอินโฟกราฟิกร่วมกับกระทรวงยุติธรรม (อ่านต่อ)
activity no.9

ประชุมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับจัดทำอินโฟกราฟิกด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

3 สิงหาคม 2559
นายขวัญชัย โชติพันธุ์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนในรูปแบบอินโฟกราฟิกกับกระทรวงอุตสาหกรรม (อ่านต่อ)
activity no.8

ประชุมร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับจัดทำอินโฟกราฟิกด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

2 สิงหาคม 2559
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลัง ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน (อ่านต่อ)
activity no.7

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

20 สิงหาคม 2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน (อ่านต่อ)
activity no.6

การประชุมผู้แทนสถานทูตของประเทศในกลุ่มอาเซียน

26 มิถุนายน 2558
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ศาสตราจารย์นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนได้เชิญผู้แทนของสถานทูตของประเทศในกลุ่มอาเซียนมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน (อ่านต่อ)
activity no.5

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วย การสนับสนุนและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลกฎหมาย ๑๘ หน่วยงาน

24 มีนาคม 2558
เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 9.30 น. บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน (อ่านต่อ)
activity no.4

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน

24 มีนาคม 2558
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนในเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช อนุกรรมการ (อ่านต่อ)
activity no.3

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วย การสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กรมศุลกากร และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

21 กรกฎาคม 2557
วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน (อ่านต่อ)
activity no.2

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

29 พฤษภาคม 2557
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน (อ่านต่อ)
activity no.1

พิธีเปิดเว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน

2 เมษายน 2557
เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายอาเซียน ภายใต้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของวุฒิสภา ได้จัดให้มีพิธีเปิดการใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ "asean-law.senate.go.th" (อ่านต่อ)