กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

พิธีเปิดเว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.8 news image no.9 news image no.10 news image no.11

2 เมษายน 2557

เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายอาเซียน ภายใต้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของวุฒิสภา ได้จัดให้มีพิธีเปิดการใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ “asean-law.senate.go.th” โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ เว็บไซต์ “asean-law.senate.go.th” เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลกฎหมายทั้งหมดของประเทศสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลกฎหมายหรือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิกอาเซียน ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นและนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น การนำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของสมาชิกวุฒิสภา หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจข้อมูลกฎหมายก็สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้ได้เช่นกัน อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปลายปี 2558ย้อนกลับ