กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.8 news image no.9 news image no.10 news image no.11 news image no.12 news image no.13 news image no.14 news image no.15 news image no.16 news image no.17 news image no.18 news image no.19

29 พฤษภาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีศาสตราจารย์นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานอนุกรรมการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ครั้งนี้ได้มีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียนมีการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล และรองรับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปในอนาคตย้อนกลับ