กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วย การสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กรมศุลกากร และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.8 news image no.9 news image no.10 news image no.11 news image no.12

21 กรกฎาคม 2557

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กรมศุลกากร และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าร่วมลงนามเพื่อให้จัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาและสนับสนุนข้อมูลกฎหมายของประเทศไทยให้สอดคล้องกับพันธกรณีต่างๆ ภายใต้ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เป็นระบบฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนที่มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย้อนกลับ