กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.8 news image no.9 news image no.10 news image no.11 news image no.12 news image no.13 news image no.14 news image no.15 news image no.16 news image no.17 news image no.18 news image no.19 news image no.20 news image no.21 news image no.22 news image no.23 news image no.24 news image no.25 news image no.26 news image no.27 news image no.28

24 มีนาคม 2558

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนในเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช อนุกรรมการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้เรียนเชิญวิทยากรเข้าร่วมอภิปราย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์ และ ดร. มารุต บูรณรัช เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการสนับสนุนข้อมูลกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน จากนั้น ศาสตราจารย์นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงาน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยย้อนกลับ