กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วย การสนับสนุนและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลกฎหมาย 18 หน่วยงาน

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.8 news image no.9 news image no.10 news image no.11 news image no.12 news image no.13 news image no.14 news image no.15 news image no.16 news image no.17 news image no.18 news image no.19 news image no.20 news image no.21 news image no.22 news image no.23 news image no.24 news image no.25 news image no.26 news image no.27 news image no.28 news image no.29 news image no.30 news image no.31 news image no.32 news image no.33 news image no.34

24 มีนาคม 2558

เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 9.30 น. บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลกฎหมาย 18 หน่วยงาน โดยมีศาสตราจารย์นิลวรรณ เพชระบูรณิน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมลงนาม ประกอบด้วย

 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์
 • กระทรวงกลาโหม
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงคมนาคม
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กระทรวงพลังงาน
 • กระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงอุตสาหกรรม

จากความร่วมมือในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญที่ทุกหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำคัญของการพัฒนางานด้านกฎหมายของไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปลายปี 2558 ที่จะถึงนี้ย้อนกลับ