กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.7 news image no.8 news image no.10 news image no.11 news image no.12 news image no.13 news image no.14 news image no.15 news image no.16 news image no.17 news image no.18 news image no.19 news image no.20 news image no.21

20 สิงหาคม 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยมีผู้แทนจากจากสถานทูตในอาเซียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวนมากเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ในช่วงการบรรยายทางวิชาการได้รับเกียรติจาก รศ. อัศนีย์ ต่อตระกูล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายบุญมา เตชะวนิช ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง มาเป็นวิทยากรบรรยาย และอภิปรายเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ asean-law.senate.go.th ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ทราบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นหาข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอาเซียน อันเป็นช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียนย้อนกลับ