กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

ประชุมร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับจัดทำอินโฟกราฟิกด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.8 news image no.9 news image no.10

2 สิงหาคม 2559

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลัง ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีประเด็นในการหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนในรูปแบบอินโฟกราฟิก ทั้งนี้ได้มีการพิจารณากรอบความร่วมมือและแนวทางในการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่ประชาชนทั่วไปสนใจ เพื่อจัดทำในรูปแบบของข้อมูลอินโฟกราฟิกบนเว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนย้อนกลับ