กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

ประชุมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับจัดทำอินโฟกราฟิกด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7

3 สิงหาคม 2559

นายขวัญชัย โชติพันธุ์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนในรูปแบบอินโฟกราฟิกกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายปณิธาน จินดาภู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิติกรและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีการพิจารณากรอบความร่วมมือและแนวทางในการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่ประชาชนทั่วไปสนใจ เพื่อจัดทำในรูปแบบของข้อมูลอินโฟกราฟิกบนเว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนย้อนกลับ