กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

ประชุมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับจัดทำอินโฟกราฟิกด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7

8 กันยายน 2559

ณ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในรูปแบบอินโฟกราฟิกร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสมณ์ พรหมรส ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานกองทุนยุติธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกฎหมาย โดยมีการพิจารณากรอบความร่วมมือและแนวทางในการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่ประชาชนทั่วไปสนใจ เพื่อจัดทำในรูปแบบของข้อมูลอินโฟกราฟิกบนเว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนย้อนกลับ