กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

พิธีเปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน asean-law.senate.go.th อย่างไม่เป็นทางการ

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5

6 มิถุนายน 2560

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีเปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน “asean-law.senate.go.th” อย่างไม่เป็นทางการ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และนายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน กล่าวรายงาน  การเปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 และได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเว็บไซต์ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลกฎหมายและด้านระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับอาเซียนร่วมกัน  คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th ให้มีความทันสมัย และสามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ในระดับที่สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้หลายส่วนแล้ว จึงได้จัดให้มีการเปิดตัวเว็บไซต์อย่างไม่เป็นทางการขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาทดลองใช้ฐานข้อมูลใหม่ โดยจะได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไปในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันอาเซียนย้อนกลับ