กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การสนับสนุนและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน และการจัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มเซียน”

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.8 news image no.9 news image no.10 news image no.11 news image no.12 news image no.13 news image no.14 news image no.15 news image no.16 news image no.17 news image no.18 news image no.19 news image no.20 news image no.21 news image no.22 news image no.23 news image no.24

17 มกราคม 2561

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาซียน ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในวงงานรัฐสภา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาฐานข้อมูลในเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th ในอนาคต โดยมี นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาซียน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน”
โอกาสนี้ จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยมี นายธานี อ่อนละเอียด ในฐานะประธานอนุกรรมการรวบรวมกฎหมายในกลุ่มอาซียน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานย้อนกลับ