กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

ปาฐกถาพิเศษและเสวนา เรื่อง การบูรณาการข้อมูลกฎหมายกับการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในยุคดิจิทัล

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.8 news image no.9 news image no.10 news image no.11 news image no.12 news image no.13 news image no.14 news image no.15 news image no.16 news image no.17 news image no.18 news image no.19 news image no.20 news image no.21 news image no.22 news image no.23 news image no.24 news image no.25 news image no.26 news image no.27

3 ตุลาคม 2561

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการปาฐกถาพิเศษและเสวนา เรื่อง “การบูรณาการข้อมูลกฎหมายกับการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในยุคดิจิทัล” โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สภานิติบัญญัติกับการบูรณาการกฎหมาย” โดยนายธานี อ่อนละเอียด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ต่อจากนั้นได้มีการเสวนาเรื่อง “การพัฒนากฎหมายกับการขยายตลาดสินค้าไทยสู่สากลในยุคดิจิทัล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงิน และตลาดทุน ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.มารุต บูรณรัช นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     จากนั้น เวลา 13.00 - 16.30 น. มีการอบรมในโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดทำมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล บูทแคมป์: การออกแบบและขับเคลื่อนรัฐบาลแบบเปิดและเชื่อมโยง โดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการยุคใหม่ ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 4 ปี สนช. และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ณ อาคารรัฐสภา 1ย้อนกลับ