กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

การเสวนาวิชาการด้านการวิจัยในบริบทประชาคมอาเซียน เรื่อง ความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและวัฒนธรรม

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.8 news image no.9

18 กันยายน 2563

ร้อยตำรวจเอกหญิง วิรัญญา ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ได้มอบหมายให้นายนรมิตร คุณโลกยะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ในการหารือกับผู้แทนศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและนำเข้าข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th ต่อไป ซึ่งจากผลการประชุมหารือในเบื้องต้น ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีความยินดีที่จะสร้างความร่วมมือในลักษณะการเป็นเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล อันอาจจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนไปใช้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดหนองคายต่อไป และร่วมกันจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องนี้ในอนาคต
      กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในโอกาสที่ศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านนิติบัญญัติและต่างประเทศในบริบทอาเซียน พ.ศ. 2563 ที่มีหารือเกี่ยวกับการทำวิจัยร่วมกับศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สำนักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติลาว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และวิธีปฏิบัติของการทำวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรของรัฐสภาให้มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การนำสมาชิกรัฐสภาในการตัดสินใจและพิจารณาในการประชุมรัฐสภาและการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2563 ณ จังหวัดหนองคายย้อนกลับ