กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

การดำเนินการของคณะอนุกรรมการในปีงบประมาณ 2564

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.8 news image no.9 news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.8 news image no.9 news image no.7 news image no.8 news image no.9

2 มีนาคม 2564

การดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ได้ตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนและคณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการทั้งสองคณะเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 406 อาคารรัฐสภา เพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน รวมไปถึงการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือด้านกฎหมาย
       การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ที่ประชุมมีมติกำหนดแนวทางการดำเนินการโดยจัดให้มีเวทีเสวนาย่อยระหว่างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ที่ประชุมมีมติกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนโดยให้มีการนำเข้าข้อมูลกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงในฐานข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเว็บไซต์มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันย้อนกลับ