กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

การจัดประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.8

15 มีนาคม 2564

คณะอนุกรรมการ​พัฒนา​ฐานข้อมูล​กฎหมายในกลุ่ม​อาเซียน​ ได้มีการดำเนินการจัดประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)​ เพื่อซักซ้อมการนำเข้าข้อมูล​กฎหมายอาเซียน​ในฐานข้อมูล​กฎหมาย​อาเซียน​ asean-law.senate.go.th โดยทีม CoPs ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และให้ข้อสังเกตในการนำเข้าข้อมูลกฎหมายและการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อร่วมมือกันผลักดันโครงการ​พัฒนาฐานข้อมูล​กฎหมาย​อาเซียน​ ของสำนักงานเลขาธิการ​วุฒิสภา​ให้บรรลุ​ผลสำเร็จ​ตามเป้าหมายต่อไปย้อนกลับ