กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

การจัดประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.8 news image no.9 news image no.10 news image no.11 news image no.12 news image no.13

18 มีนาคม 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย ชั้น 9 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา การประชุมครั้งที่ 2 คณะทำงานจัดทำข้อมูลการเปรียบเทียบกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน ในคณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ได้ร่วมกันพิจารณาความคืบหน้าของการพิจารณาศึกษาข้อมูลตารางการเปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของกลุ่มประเทศอาเซียน : การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) รวมถึงผลการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของรัฐธรรมนูญประเทศต่างๆ ในเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ ยังมีประเด็นในส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จึงมีมติให้ผู้รับผิดชอบรายประเทศนำไปศึกษาเพิ่มเติมและรายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะทำงานครั้งต่อไปย้อนกลับ