กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

การจัดประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.8 news image no.9 news image no.10 news image no.11 news image no.12 news image no.13 news image no.14 news image no.15 news image no.16 news image no.17 news image no.18 news image no.19 news image no.20 news image no.21 news image no.22 news image no.23 news image no.24 news image no.25

1 เมษายน 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 305 ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะทำงานจัดทำข้อมูลการเปรียบเทียบกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน ในคณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาศึกษาข้อมูลการเปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของกลุ่มประเทศอาเซียน : การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ตามที่คณะทำงานผู้รับผิดชอบรายประเทศได้ศึกษาและนำเสนอสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของคณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ในเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาย้อนกลับ