กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 1/2564

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7 news image no.8 news image no.9 news image no.10 news image no.11 news image no.12 news image no.13

19 สิงหาคม 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meetings เพื่อพิจารณารายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริการและเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆย้อนกลับ